Venus Glass
اصطلاحات و تعاریف


شیشه فلوت


در فرآیند تولید شیشه فلوت ،شیشه مذاب در دمای تقریبی 1600 درجه سانتی گراد به طور مداوم از کوره به داخل حمام کم عمقی از جیوه مذاب فرومی ریزد. شیشه روی سطح جیوه شناور شده ، پخش میشود و به شکل صفحه ای که دو سطح آن موازی است در می آید.سپس شیشه از ناحیه ای که بصورت کنترل شده دما را کاهش می دهد عبور کرده و جامد می شود. ضخامت شیشه به واسطه سرعت خروج شیشه جامد شده از حمام، تعیین می گردد. شیشه تولیدی با این روش با هیچ غلطک و مکانیزم دیگری در تماس نبوده و به این ترتیب سطح آن بسیار صاف و یکنواخت می باشد.

شیشه طرح دار


چنانچه حین فرآیند تولید شیشه، ورق شیشه از میان دو غلطک طرح دار عبور داده شود شیشه طرح دار بوجود می آید. خط تولید این شیشه مشابه شیشه فلوت است با این تفاوت که مرحله شناوری در حمام جیوه حذف و عبور ازمیان دوغلطک جایگزین می گردد. پس از این مرحله شیشه طرح دار از ناحیه خنک کننده عبورکرده و تثبیت می شود.

شیشه رنگی


شیشه رنگی به واسطه افزودن مقدار کمی اکسید فلزی به مجموعه مواد اولیه شیشه تولید می گردد. اکسیدهای فلزی مورد استفاده عمدتا اکسید آهن ، کوبالت و سلنیوم می باشند که بسته به میزان مصرف شیدهای متنوعی از شیشه های رنگی برنز ، خاکستری، آبی و سبز تولید می شوند . با این روش رنگ بصورت کاملا یکنواخت درضخامت شیشه پخش می شود.

ضخامت شیشه


ضخامت شیشه های فلوت جهت مصارف ساختمانی 2 الی 25 میلیمتر می باشد. معمولا ضخامت های 10،8،6،5،4،3،و 12 میلیمتر بیشترین مورد استفاده در صنعت ساختمان را دارا می باشند.

نور خورشید

انرژی خورشید را می توان به طیف ماورا بنفش، مرئی و مادون قرمز تقسیم نمود. مشخصات این طیف ها به شرح زیر است :

  • ماورا بنفش (UV) : طول موج 380 -  300 نانومتر باعث رنگ پریدگی اثاث منزل می شود
  • مرئی (VT) : طول موج 760 – 380 نانومتر نور مرئی
  • مادون قرمز (IR) : طول موج  2500 - 760 نانومتر که  بصورت گرما احساس می کنیم
  • بهترین شیشه، با توجه به نوع کاربری، کمترین عبور  اشعه ماورا بنفش، بیشترین عبور نور مرئی و کمترین عبوراشعه مادون قرمز را باید دارا باشد.

انرژی عبوری Direct Energy Transmittance-DET


بخشی از انرژی خورشید است  که مستقیما از شیشه عبور می کند .

بازتابش انرژی Energy Reflection-ER


بخشی از انرژی خورشید است که توسط شیشه به سمت بیرون منعکس می شود.

جذب انرژی Energy Absorption-EA


بخشی از انرژی خورشید است که توسط شیشه جذب می شود.
انرژی که توسط شیشه جذب شده (EA) مجددا به صورت انرژی گرمایی تبدیل شده و بخشی از آن به داخل  EA(in) و بخشی از آن به بیرون EA(out) تابیده می شود.

انرژی تابشی خورشید


مجموع سه  انرژی فوق معادل با کل انرژی خورشیدی است که به شیشه تابیده می شود.
EA + ER + DET     

فاکتور خورشیدی SF (Solar Factor)


نسبت انرژی تابشی خورشید راکه از طریق پنجره وارد فضای داخل می شود به کل انرژی تابیده شده بر سطح همان پنجره، فاکتور خورشیدی گویند.

ضریب سایه روشن -SC-Shading Coefficient


نسبت فاکتور خورشیدی( SF )  هر نوع شیشه را به فاکتور خورشیدی ( SF ) یک شیشه تک جداره ساده با ضخامت 3 میلیمتر تحت شرایط یکسان، ضریب سایه روشن گویند . این نسبت بدون دیمانسیون است و بین 0 و 1 متغیر می باشد. هر قدر این ضریب کوچکتر باشد پنجره قدرت بیشتری در جلوگیری از ورود گرمای خورشید به داخل دارد.

منابع گرما

گرمایی که احساس می کنیم از دو منبع سرچشمه می گیرد :

  • گرمای ناشی از طیف خورشیدی که به واسطه هر سه طیف ماورا بنفش، مرئی و مادون قرمز می باشد.
  • گرمای منتشره از وسایل گرماساز و اجسام مختلف مانند بخاری، رادیاتور، لامپ و .....که بصورت امواج مادون قرمز با طول موج بلند منتشر می شود.

انتقال گرما


انتقال گرما در محیط اطراف ما مدام صورت می پذیرد. همواره گرما از جسم گرمتر به سمت جسم سردتر انتقال می یابد. گرما از میان بعضی مواد بهتر از سایر مواد منتقل می شود. انتقال گرما به سه طریق زیر انجام می گیرد:

  • رسانش
  • همرفت
  • تشعشع

رسانش  Conduction


در صورت گرم کردن یک جسم، گرما از یک مولکول به مولکول همجوار انتقال می یابد. هر قدر جسم دارای خاصیت انتقال گرمای بهتری باشد گرما سریعتر منتقل می شود. به عنوان مثال این پدیده را به هنگام حرارت دادن یک طرف یک میله آهنی می توان مشاهده نمود.

همرفت  Convection


هنگامی که یک گاز یا مایع گرم می شود، منبسط شده و به سمت بالا می رود. بالعکس چنانچه گاز یا مایعی سرد شود متراکم شده و به سمت پایین می آید. بدین ترتیب به عنوان مثال در اتاقی که به واسطه بخاری گرم می شود، هوای گرم بالاو هوای سرد پایین قرار میگیرد و جریان همرفتی یا چرخشی بین این دو توده هوا باعث انتقال گرما می شود.

تشعشع  Radiation


وقتی امواج الکترو مغناطیس در فضا حرکت می کنند به آن تشعشع گویند. در صورتی که این امواج به جسمی برخورد کنند گرما را به آن منتقل می نمایند. به عنوان مثال خورشید زمین را به واسطه امواج الکترو مغناطیس گرم می کند. 

U-Value  ضریب انتقال حرارت


میزان عبور گرما از یک سازه مشخص را با اصطلاح U-Value  بیان می دارند.این شاخص نمایانگرمیزان عایق بودن شیشه است. U-Value  برحسب واحد  W/m²*K°  محاسبه می شود. هر قدر میزان آن کمتر باشد مقدار گرمای کمتری از پنجره عبور می کند.

Solar Heat Gain Coefficient-SHGC-  ضریب کسب حرارت خورشیدی


بخشی از تشعشعات نور خورشید است که بصورت گرما داخل ساختمان می شود. ضریب کسب حرارت خورشیدی بر پایه حاصل جمع  انرژی خورشیدی عبور یافته و جریان تشعشع ناشی از انرژی جذب شده توسط اشیا داخلی می باشد. این شاخص بدون دیمانسیون بوده و بین 0 و 1 متغیر است. هر قدر کوچکتر باشد پنجره مقاومت بهتری در مقابل عبور گرما دارد.

صدا


در اثر ارتعاش یک جسم ، صدا به وجود می آید. صدا به واسطه شدت و فرکانس تعریف می شود.

شدت صدا


بلندی یا شدت صدا به مقدار انرژی بستگی دارد که موج صدا به گوش انسان منتقل می کند. شدت صدا مقدار انرژی صوتی است که در هر ثانیه در راستای عمود بر یک متر مربع می گذرد و در واحد دسی بل ( dB )   بیان می شود.
صداهای بلندتر شدت بیشتری دارند. هر قدر فاصله از منبع ارتعاش افزایش یابد انرژی آن کم شده و شدت صدا کاهش می یابد. شدت صدا با مجذور فاصله نسبت عکس دارد.
دسی بل ( dB ) یک واحد لگاریتمی است که محاسبه ارقام آن با اعداد معمولی متفاوت است . به طوری که تفاوت dB 10 درصدا نمایانگر10برابر اختلاف در شدت صداست و تفاوت 20dB   نمایانگر 100 برابر اختلاف شدت صدا است.

فرکانس صدا


به تعداد ارتعاش های کامل در واحد زمان ، فرکانس گفته می شود و بر حسب واحد هرتز ( Hz ) بیان می شود. صداهای زیر، فرکانس های بالا و صداهای بم، فرکانس های پایین دارند . گوش انسان صداهای با فرکانس 20 تا 000/20 هرتز را تشخیص می دهد.

کاهش دهنده عبور صدا Sound Transmission Loss-STL


توانایی یک ماده یا گروهی از مواد ( دیوار ، کف، سقف ، پنجره و ....) در کاهش عبور صدا را       STL گویند .این فاکتور در ارتباط با فرکانس صدا ( Hz ) و شدت صدا ( dB ) می باشد. هر قدر جسم مورد نظر شدت صدا را بیشتر کاهش دهد عایق صوتی بهتری خواهد بود.ویژگی  STL هر ماده بستگی به جرم ، سختی وشرایط دمپینگ آن دارد.
یکی از راههایی که باعث افزایش STL در شیشه می شود افزایش ضخامت شیشه است که منجر به افزایش سختی آن می گردد. ایجاد فاصله هوایی بین دو صفحه شیشه نیزبه دلیل تغییر در جرم آن موجب افزایش ایزولاسیون صوتی می شود.  تولید شیشه دوجداره با استفاده از دو شیشه با ضخامت های مختلف نیز تاثیر زیادی در ایزولاسیون صوتی دارد.
موثرترین شیوه جهت ایزولاسیون صوتی استفاده از شیشه لمینیت شده است. در این حال طلق مابین دوشیشه خاصیت Damping داشته و مقدار زیادی از انرژی صوتی  را جذب می نماید.
کارآمد ترین شیشه ها در این زمینه شیشه های دوجداره ای هستند که در ساختار آنها از شیشه لمینیت استفاده شده است.

معیارطبقه بندی انتقال صوت Sound Transmission Class-STC


STC ایندکس طبقه بندی عبور صدا می باشد و توسط یک عدد بر حسب دسی بل ( (dB بیان می شود. هر قدر این عدد بزرگتر باشد نمایانگر ایزولاسیون بهتر صدا می باشد.

Mock up


وقتی که شما برای نمای ساختمان خود سفارش شیشه میدهید، شیشه خود را از روی نمونه های از پیش ساخته شده در ابعاد کوچک و در زیر نور لامپ یک دفتر مهندسی انتخاب میکنید. آیا این شیشه بعد از نصب انتظار شما را از لحاظ خصوصیات ظاهری برآورده میکند؟ 
در واقع رنگ ، رفلکس و تمام خصوصیات ظاهری شیشه با توجه به سایز و نوع شیشه و ضخامت و محیط اطراف وحتی شرایط تولید با نمونه ای که شما در یک دفتر کار در زیر نور لامپ مشاهده کردید تفاوت خواهد داشت. 
برای پرهیز از این مشکل ، ارائه mock up یکی از خدماتی است که ونوس شیشه به معماران و مجریان پروژه های ساختمانی ارائه میکند . mock up یک نمونه در ابعاد واقعی از سفارش شماست که نصب آن کمک میکندتا مطمئن شوید آنچه را که خریداری کرده اید همانی است که میخواهید .


Copyright © 2017 Venus Glass Co. All Rights Reserved